Chính sách an toàn và môi trường

Nhận thức rõ "An toàn - Sức khỏe" là tài sản vô giá, INVESTCORP luôn ưu tiên hàng đầu cho công tác đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe của người lao động trong tất cả các hoạt động của Tập đoàn. An toàn - Chất lượng - Tiến độ - Thân thiện với môi trường là tiêu chí mà INVESTCORP đặt ra ngay từ những ngày đầu thành lập và đến nay, nó vẫn luôn là sứ mệnh của những con người INVESTCORP!